Start på møte
Minneord Gunnar Johnsen
Kulturinnslag
Utdeling Kulturprisen
Utdeling Barne- og Ungdommens kulturpris
Kulturinnslag
Start etter pausen
Sak 56/14 Referatsaker
Sak 119/14 Endring økonomireglement
Sak 120/14 Budsjettregulering 2014 - låneopptak Lenvik havn KF
Sak 121/14 Budsjettforslag 2015 - Lenvik havn KF
Sak 125/14 Fritak etter Eiendomsskattelovens § 7a
Sak 123/14 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015
Start etter gruppemøter
Start etter gruppemøter ll
Sak 107/14 Kontrollutv.sak 51/14 - Oppfølging av forvaltnings-revisjonsrapporten
Sak 108/14 Kafé Okazo - Søknad om serveringsbevilling
Sak 109/14 Omsetningsoppgave - bevillingsgebyr - salg alkaholholdige varer 2013
Sak 110/14 Politiske saker fra 2013 og hittil i år - Orientering om status
Sak 111/14 Kommunestyre og fylkestingsvalg 2015 - opplæringskonferanse i forbindelse med valgene
Sak 112/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget - Todagersvalg 2015
Sak 113/14 Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger
Sak 114/14 Gisundbrua som skoleveg
Sak 115/14 Planlegging av framtidens omsorgstjeneste - etablering av botilbud
Sak 116/14 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Sak 117/14 Kommuneplanens arealdel - Orientering/egengodkjenning
Sak 118/14 Vann og avløp - prioritering av drift-/investeringstiltak 2015-2016
Sak 122/14 Økonomirapport nr. 3/2014
Sak 124/14 Møteplan 2015
Sak 126/14 Etablering av fjernvarmeselskap og kommunalt eierskap
Sak 127/14 Friluftslivets år 2015
Kommunestyremedlemene får julegave
Kato Løvstad leser dikt
Kommunestyret synger julesang