Lenvik kommunestyre 08/03-2018

 (08/03/2018)

Kommunestyremøtet i Lenvik 8. mars 2018

Orientering
Sak 1: Referater til kommunestyret - 08032018
Sak 2: Melding til kommunestyret - Sak behandlet i medhold av KL§ Søknad om utvidet skjenketid Arctic Bowling AS
Sak 3: Melding til kommunestyret - Sak behandlet i medhld av KL§ 13 - Søknad om skjenkebevilling julen 2017 Accion AS
Sak 4: Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Sak 5: Kontrollutv.sak 2/18 - Oppfølging av sak 48/17 - Regler for habilitet/overtallighet
slutt på gruppemøte
slutt på pause
sak 6: Kontrollutv.sak 5/18 - Forvaltingsrevisjonsrapport anskaffelse av helse- og omsorgstjenester
slutt på gruppemøte
Sak 7: Årsmelding 2017 Lenvik eldreråd
Sak 8: Orientering - øyriket Troms Handlingsplan
Sak 9: Uttalelse - Krav om endring av "Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag"
Sak 10: Avvikling av kulturfondet - uttalelse fra oppretter
Sak 11: Søknad om fritak fra noen politiske verv ut 2018 - Kjetil Johansen
Sak 26: valgsak
slutt på gruppemøte
Sak 12: Justering av delegasjonsreglementet - ny lov om eierseksjoner iverksatt 1.1.2018
Sak 13: Godkjenning av avtale mellom kommunene Karlsøy, Berg, Torsken, Ibestad og Lenvik vedr fordeling
Sak 14: Samarbeidsavtale skatteoppkreverfunksjon Lenvik, Tranøy og Berg kommuner
Sak 15: Fritak fra eiendomsskatt jf. esktl. §7, for 2018
slutt på pause
Sak 16: Merbevilgning for første utbyggingstrinn av Geitryggen gravlund
Sak 17: Markveien Gibostad - Utbygging vei, vann og avløp
slutt på gruppemøte
Sak 18: Regional næringsplan for Midt-Troms 2018 - 2022
Sak 19: Oppvekstplan 2017-2019 Lenvik kommune
Sak 20: Endelig finansering Olderhamna
Sak 21: Småsandneset båthavn - eksproprisjon av grunn og rettigheter
sak 22: Inntaksledning fjernvarme for Finnsnes omsorgssenter - utbedring av feil
gamle og extra sak