Lenvik kommunestyremøte 28/2 - 2019

 (01/03/2019)

Sak 1/19: Referater - Kommunestyret 28.02.19
Sak 2/19: Søknad om kommunal garanti for oppføring av Senja storhall
Sak 3/19: Søknad om kommunal garanti - Finnsnes IL
Sak 4/19: Sektorplan idrett, frivillighet og kultur 2019 - 2022
Sak 5/19: Behov for utvidet kapasitet i Gibostad barnehage
Sak 6/19: Vedtekter barnehage
Sak 7/19: Vedtekter skolefritidsordning
Sak 8/19: Oppfølging av kommunestyrets sak 101/18 - Forvaltningsrevisjonsrapport "Anskaffelse av rådgivende tjenester"
Sak 9/19: Oppfølging av kommunestyrets sak 6/18 - Forvaltningsrevisjonsrapport "Anskaffelse av helse og omsorgstjenester
Sak 10/19: Kontrollutvalgets årsrapport for 2018
Ekstra sak: Statusrapport Senja 2020
Sak 23/19: Høring- tekniske endringer i finnmarksloven
Sak 24/19: Politidirektoratet - endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjondistrikter i Troms politidistrikt
Sak 25/19: Årsmelding brannvesenet 2018
Sak 22/19: Thaimatservice AS - godkjenning av ny daglig leder
Sak 11/19: Kommunal forskrift for snøscooterløyper, merknadbehandling og vedtak
Sak 12/19: Retningslinjer for bruk av havbrukfondet
Sak 13/19: Finansiering - oppgradering regionhavna/Holmenkaia
14/19: 2 stk. næringstomter selges i Olderhamna
Sak 15/19: Salg av kommunal nausttomt på Lysnes
Sak 16/19: Forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann - godkjenning
Sak 17/19: Praksistilskudd knyttet til veterinærvakt på dagtid, innenfor Finnsnes veterinærdistrikt
Sak 18/19: Rullering / revisjon områderegulering Sentrumsplan Finnsnes - oppstart planarbeid
Sak 19/19: Kommunal detaljregulering "Gibostadbukta" plan ID 1931 2016 07 - Klagesak Gundersen
Sak 20/19: Kommunal detaljregulering "Gibostadbukta" plan ID 1931 2016 07 - Klagesak Bendiksen m/fl.
Sak 21/19: Melding om flytting fra Lenvik kommune fritak for alle politiske verv Ida Gårseth Hov
Spørsmål til ordfører