Lenvik Kommunestyre - 22/11-2018

 (22/11/2018)

Sak 96/18: Referatsaker KST 22.11.18
Sak 97/18: Melding til kommunestyret - Sak behandlet i medhold av KL § 13 - Søknad om bevilling til salg av alkohol....
Sak 98/18: Melding til kommunestyret - Sak behandlet i medhold av Kl § 13 Markveien Gibostad - Fastsettelse av anlegg...
Sak 99/18: Kvalitetmelding for grunnskolen i Lenvik 2017/2018
Sak 101/18: Kontrollutvalgssak 28/18 - Forvaltningsrevisjonsrapport anskaffelse av rådgivende tjenester
Sak 100/18: Resultater Ungdata-kartlegging 2018
Sak 102/18: Søknad om utviklingtillatelse - lokalitet Ytre Øyfjord
Sak 103/18: Kommuneplanens samfunnsdel - rullering av handlingsdel 2018 - sluttbehandling
Sak 104/18: Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020
Sak 105/18: Disponering av havbruksfond
Sak 106/18: Oppgradering tak Finnsnes kirke
Sak 107/18: Endring bilordning for vann og avløp
Sak 108/18: Full barnehagedekning
Sak 109/18: Etterbruk av bygget til Øvre Hamna barnehage
Sak 110/18: Kommunal detaljregulering "Gibostadbukta" Plan ID 1931 2016 07 Merknads- og sluttbehandling
111/18: Plansak kommunal detaljregulering Fredly planID 201610 merknadbehandling og planvedtak
Sak 112/18: Plansak - kommunal detaljregulering Brenneset boligfelt - PlanID 201609 Merknadbehandling og planvedtak
Sak 113/18: Uttalelse - konsekvenser for politiets geografiske struktur som følge av kommunesammensling
Sak 114/18: Samarbeidsavtale mellom Lenvik kommune og Finnsnes lensmannsdistrikt
Sak 115/18: Felles vannområdeutvalg for Sør- og Midt-Troms
Sak 116/18: Miljøutfordringer vann og avløp i Lenvik kommune
Sak 117/18: Klage på vedtak vedr. søknad om serverings- og skjenkebevilling Finnsnes Mat og Vinstue AS
Sak 118/18: Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg