Lenvik Kommunestyremøte 20/06-2019

 (24/06/2019)

Sak 62/19: Oppheving av mobilforbudet i skolene - prøveperiode [utsatt]
Sak 40/19: Referatsaker - kommunestyret 20.06.19
Sak 41/19: Melding til kommunestyret - Søknad om serverings - og skjenkebevilling HUGOS PUB
Sak 42/19: Melding til kommunestyret - Bosetting av enslig mindreårig
Sak 43/19: Oversikt over sykehjemsplasser og omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tjenester - oppfølging K-sak 83/18
Sak 44/19: Røde Kors Eldresenter - oppfølging av K-sak 83/18
Sak 45/19: Søknad om flytting av driftstilskudd fysioterapi
Sak 46/19: Etterbruk av bygget til Øvre Hamna barnehage - nye saksopplysninger
Sak 47/19: Oppfølging K.sak 31/18 - Sentralkjøkken
Sak 48/19: Innkjøp av hydraulisk stolheis
Sak 49/19: Skifting av tak Finnsnes Kirke/menighetssal
Sak 50/19: Bygging av sykkelskur sentrum
Sak 51/19: Kommunale utleieboliger - salg og videreutvikling
Sak 52/19: Ekstraordinær bevilgning investering kommunale veier
Sak 53/19: Rehabilitering Leiknesdammen
Sak 54/19: Finansiering - oppgradering regionhavna/Holmenkaia: Oppjustering av økonomiske ramme
Sak 55/19: Salg av kai på Gibostad gnr 84 bnr 22
Sak 56/19: Stiftelse av selskapet Blått kompetasesenter Nord AS - kjøp av aksjepost
Sak 57/19: Invitasjon til medlemskap i Lenvik Frivilligsentral
Sak 58/19: Søknad om kommunal garanti - Botnhamn UIL
Sak 59/19: Økonomirapport nr. 1 2019 Lenvik kommune
Sak 60/19: Investeringsrapport 1 - 2019
Sak 61/19: Finansrapport 1 2019 Lenvik kommune
Sak 63/19: Endring av navn boligstiftelse
Sak 64/19: Vedtak om regionale planer for bærekraftig besøksforvaltning
Sak 65/19: Privat detaljregulering "Silsand Strand" - planid 201304
Sak 66/19: Privat fremmet detaljregulering Husøy hotell: Merknadsbehandling og planvedtak
Sak 67/19: Årsmelding 2018 - Lenvik kommune
Sak 68/19: Årsregnskap Lenvik kommune 2018
Sak 69/19: Skriv fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om endringer i valgforskriften
Sak 70/19: Søknad om utvidet skjenketid vedr Finnsnes i Fest 2019